Интерактивен музей на индустрията се включва в международен проект Press Here

Община Габрово, с ключовото участие на Интерактивен музей на индустрията, е избрана за пълноправен партньор в международния проект „Натисни тук: Архив за Европейската индустрия” с акроним (Press Here: a living archive on european industry), финансиран по Програма ЕРАЗЪМ +. Изпълнението на проектните дейности започна през м. май 2021 г. и ще продължи до април 2023 г.

PressHere има за цел да подобри компетенциите на учители и ученици по отношение на ИКТ технологии, както и придобиването на  знания за европейското индустриално и културно наследство и условията на труд, чрез иновативни и творчески практики за генериране на социално приобщаващи действия, базиращи се на  равенството между половете. PressHere акцентира върху необходимостта да се гарантират качествени работни места за младите хора и адекватни услови на труд. Проектът се фокусира върху един цялостен преглед на европейския пазар на труда, по-конкретно на индустриалният сектор, чрез по-широко участие на заинтересованите страни и междукултурен подход, с исторически поглед за развитие на компетентности, нужни за подготовка на младото поколение преди да  излезе на трудовия пазар. От съществено значение е осигуряването на осведоменост, относно равенството между половете на пазара на труда и условията, които предлага, в които много често жените са изложени на повишен риск. Европейското индустриално минало е добра основа за разгръщане на идеята, тъй като споделя идентични ценности. От учениците се очаква създаване и свободно боравене с цифровото съдържание, което да отразява способността им за критичен поглед върху миналото и бъдещето на Европейското индустриално общество, предлаганите условия на труд и обвързаните с пола ангажираности и отговорности. Учителите, от своя страна, трябва да създадат, използват и впоследствие широко споделят и разпространяват придобитото знание по отношение на цифровите технологии, за да са в състояние да задоволят съвременните нужди на училищната система.

Общата стойност на проекта е 170 858,00 евро,със 100 % финансиране. Бюджетът на Община Габрово  е в размер на 22 292,00  евро.

Партньорство по проекта – Press Here: a living archive on european industry обхваща организации и училища от 6 чуждестранни града.

Пълноправни партньори – Фондация „Мануел Лео“- Casa de Imagem – Португалия (водещ партньор), Колеж Лончестън, Корнуол – Обединено Кралство Великобритания, Училище за наука и изкуство „Незихе Деря Балтали“ – Памуккале, Денизли, Турция, Предприятие DOCUMENTA CREACIONES MULTIMEDIA AVANZADAS SL – Испания, Училище ANTÓNIO FERNANDES DE SÁ – Португалия, Община Габрово.

Асоциирани партньори –Университет в Гент – Белгия.

Общо 6 са партньорите по проекта от  различни държави: Португалия, България, Обединено кралство Великобритания, Испания, Турция.

Целите, които си поставя проекта са свързани с осигуряване на училищата с набор от инструменти, които да отговорят на предизвикателствата, пред които са поставени образователните среди, в резултат от преминаването им към принудителното онлайн /дистанционно обучение; развиване на способности за критичен поглед и адекватно използване на ИКТ технологиите в учебния процес; популяризиране на равните възможности чрез достъпа до технологии, с особен фокус върху ученици с ограничени възможности; развиване на дигитални педагогически умения сред преподавателите, като възможност за осигуряване на висококачествено приобщаващо дигитално образование.

Основни дейности са свързани с разработване на Наръчник и набор от инструменти, като съответните ще бъдат налични и достъпни на сайта на проекта, след тяхното финализиране. Проектът си поставя за цел масово  разпространяване на придобитите знания и умения, за да могат постиженията да бъдат използвани от различни заинтересовани организации.

Предвижда се целевите групи да са ученици на възраст от 5 до 18 години, училищни педагози, музеи и културни институции, политици, местни жители.

Очакваните резултати и положителни ефекти ще бъдат свързани със създаване и свободно боравене от страна на учениците с цифровото съдържание, което да отразява способността им за критичен поглед върху миналото и бъдещето на Европейското индустриално общество, предлаганите условия на труд и обвързаните с пола ангажираности и отговорности. Учителите, от своя страна, трябва да създадат, използват и впоследствие широко споделят и разпространяват придобитото знание, по отношение на цифровите технологии, за да са в състояние да задоволят съвременните нужди на училищната система.

Екипът по проекта се включи в проведените онлайн събития: стартираща конференция – на 12 май и среща на партньорите, която се проведе в два дни – на 14 и на 16 юни 2021 г.

Срещите бяха свързани с представяне на партньорите, включени в проекта, запознаване с плана за действие и дискусия по основните дейности, свързани с разработване на интерактивно приложение.

Проведоха се разговори за комуникационната стратегия, ролята на социалните медии и организирането на бъдещи събития. Представен беше план с график за изпълнението на различните дейности за целия период на проекта.