107 години от създаването на първата памукотекстилна фабрика „Принц Кирил“

За основоположници на памукотекстилната промишленост в Габрово се счита групата търговци и промишленици, които на 06.02.1912 година създават първото в града памукотекстилно акционерно дружество „Принц Кирил“. Първите акционери и създатели на тази памукотъкачница са Ст. Читаков, Д. Бойновски, братята Георгиеви, Христо и Иван Българиеви и Илия Пундев. Построената от тях фабрика е малка каменна сграда на един етаж в квартал „Боровото“. Употребяват се само вносни прежди и се тъче Оксфорд и белени памучни платна. Въпреки усилията на Управителния съвет за развитие на дружеството, цялата му дейност не е била успешна и в повечето случаи приключва със загуба. Въпреки честите промени в ръководството, до подобрение не се достига. През октомври 1919 година за председател на дружеството е избран Д. Русев. Обновеното ръководство също не постига нещо съществено за стабилизиране на фабриката. Това е времето на разруха, на тежки икономически и политически кризи, в резултат на които на 11 юни 1920 година членовете на акционерното дружество решават да прекратят дейността му, като продават малката фабрика на братята Хаджидечеви от Варна, дотогавашни притежатели на фабрика „Текстил“ в града. Същите, след като откупуват всички акции на дружеството, увеличават основния капитал на 24 милиона и в кратко време пристъпват към разширение на фабриката. В началото на 1930 година памукотекстилната фабрика става притежание на новосъздаденото акционерно дружество с акционери италианските евреи от Милано. На 14 юни 1931 година на първото си годишно събиране се отчитат добри резултати. През военновременния период, предвид респективните мерки спрямо гражданите от еврейски произход и в съответствие със Закона за защита на държавата, в работата на фабриката се намесва държавата, акциите на фирмата Пизанти са одържавени. В края на 1944 година основните акционери от еврейски произход отново поемат ръководството. Те се съобразяват с настъпилите политически и икономически промени и през 1945 година преименуват „Принц Кирил“ в АД „Памучен Текстил“ със седалище и представителство в София. До национализацията фабриката представлява една модерна европейска фирма с реномирано производство.