Заключително обучение по проект „Натисни тук: Архив за Европейската индустрия“

На 27 март се проведе заключително обучение по проект „Натисни тук: Архив за Европейската индустрия“. Еднодневната обучителната програма беше насочена към учители и представители на културните институции в община Габрово. По време на събитието участниците бяха запознати с реализираните дейности по проекта до този момент.

Представители от Интерактивен музей на индустрията, имащ ключова изследователска роля в проекта, запознаха участниците с разработените, заедно с партньорите по проекта творчески работилници, предназначение за деца и ученици от 5 до 18 годишна възраст. Осъществено бе и практическо разиграване на една от творческите работилници – „Архитекти на бъдещата фабрика“.

По време на обучението беше представен финалния вариант на разработения от партньорите Наръчник   presshere-industry.eu/wp-content/uploads/2023/03/ResearchGuide_EN.pdf и набор от инструменти, които вече са достъпни на сайта на проекта  presshere-industry.eu.

PressHere има за цел да подобри компетенциите на учители и ученици по отношение на информационните и комуникационни технологии, както и придобиването на  знания за европейското индустриално и културно наследство и условията на труд, чрез иновативни и творчески практики за генериране на социално приобщаващи действия, базиращи се на  равенството между половете. PressHere акцентира върху необходимостта да се гарантират качествени работни места за младите хора и адекватни услови на труд. Проектът се фокусира върху един цялостен преглед на европейския пазар на труда, по-конкретно на индустриалният сектор, чрез по-широко участие на заинтересованите страни и междукултурен подход, с исторически поглед за развитие на компетентности, нужни за подготовка на младото поколение преди да  излезе на трудовия пазар. От съществено значение е осигуряването на осведоменост, относно равенството между половете на пазара на труда и условията, които предлага, в които много често жените са изложени на повишен риск. Европейското индустриално минало е добра основа за разгръщане на идеята, тъй като споделя идентични ценности. От учениците се очаква създаване и свободно боравене с цифровото съдържание, което да отразява способността им за критичен поглед върху миналото и бъдещето на Европейското индустриално общество, предлаганите условия на труд и обвързаните с пола ангажираности и отговорности. Учителите, от своя страна, трябва да създадат, използват и впоследствие широко споделят и разпространяват придобитото знание по отношение на цифровите технологии, за да са в състояние да задоволят съвременните нужди на училищната система.

Проект – „Натисни тук: Архив за европейската индустрия“ („Press Here: a living archive on Еuropean industry“) се финансира по програма ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз; ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“; „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“; сектор „Училищно образование“ (КД226).

Пълноправни партньори – Фондация „Мануел Лео“ – Вила Нова де Гая, Португалия (водещ партньор); Колеж „Лончестън“ – Лончестън (Корнуол), Обединено кралство Великобритания; Училище за наука и изкуство „Незихе Деря Балтали“ – Денизли (Памуккале), Турция; Предприятие „Създаване на мултимедия и документи за напреднали“ – Барселона, Испания; Училище „Антонио Фернандес де Са“ – Вила Нова де Гая, Португалия; Община Габрово, България.