ОБЩИНА ГАБРОВО НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСКУРЗОВОД-АНИМАТОР В ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР „ИНТЕРАКТИВЕН МУЗЕЙ НА ИНДУСТРИЯТА“

Posted on

Община Габрово набира кандидати за длъжността екскурзовод-аниматор в

Посетителски център „Интерактивен музей на индустрията“

Основна цел на длъжността:

Предлагане на цялостен туристически и културно-информационен продукт на посетителите на ПЦ „Интерактивен музей на индустрията” – гр. Габрово чрез екскурзоводна дейност.

Основни функции на длъжността:

посреща посетителите на ПЦ „Интерактивен музей на индустрията“ – гр. Габрово;
изнася екскурзоводна беседа на български и на чужд език;
организира групите посетители;
представя и популяризира дейността на ПЦ „Интерактивен музей на индустрията“;
поднася фактологически точна и подробна информация по въпроси, свързани с габровската индустрия.
Изисквания за заемане на длъжността:

минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
минимално ниво на говорене на един от следните чужди езици: английски, френски, немски или руски език – В 1 (съгласно Обща европейска езикова рамка, доказано с документ или по самооценка на кандидата).
Предимство за кандидатите е владеене на втори чужд (европейски) език.

Необходими документи за кандидатстване:

заявление за участие – свободен текст;
автобиография;
мотивационно писмо;
копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.
Място за подаване на документите:

Документите на кандидатите ще се приемат в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

Краен срок за подаване на документи: 17.05.2019 г.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши по документи и събеседване. Минималното ниво на говорене на чуждия език ще се доказва чрез участие в разговор по време на събеседването с допуснатите кандидати.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати, както и информация за място, дата и час на провеждане, ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

За справка: тел.: 066/818 370 – отдел „Управление на човешките ресурси“, Община Габрово.